CES 2019: VR và AR đã tiến một bước nhỏ nhưng chắc chắn

CES là hội chợ hàng công nghệ nổi tiếng hàng năm, nơi những ông lớn trông ngành công nghệ trình diễn...