E-learning và đào tạo, quizz và game tương tác trong VR 360 Tour

E-learning, học tập và đào tạo bằng Quizz game có chấm điểm trên VR 360 tour là một cách để chuyến...