HM logo VRPlus logo
TRANG CHỦ // QUÉT MÔ HÌNH 3 CHIỀU - 3D SCANNING

Quét mô hình 3 chiều - 3D Scanning là công nghệ cho phép dử dụng thiết bị laser hoặc hình ảnh để mô phỏng lại sản phẩm thực tế trở thành một hình mẫu 3 chiều trên máy tính. Qua đó cho phép người xem tương tác trực tiếp với sản phẩm như khi cầm sản phẩm thực tế ở trên tay.