Thực tế ảo – Trên đường trở thành xương sống của ngành Du lịch

“Chúng tôi du lịch không phải để thoát khỏi cuộc sống mà để cuộc sống không thoát khỏi chúng tôi”....